In an effort to promote STEAM education across EU and beyond, a list of 25 best practices have been identified as a result of an extensive desk research that has been conducted by the STEAMitUp consortium. The list of BPs’ is presented in a tabular format and consist of various EU exemplars including strategies, methods, technological tools, applications and materials that can be used to cultivate students’ digital skills (such as problem-solving, critical thinking and collaboration).

En un esfuerzo por promover la educación STEAM en toda la UE y fuera de ella, se ha identificado una lista de 25 buenas prácticas como resultado de una extensa investigación documental que ha llevado a cabo el consorcio STEAMitUp. La lista de BP se presenta en un formato tabular y consiste en varios ejemplos de la UE que incluyen estrategias, métodos, herramientas tecnológicas, aplicaciones y materiales que pueden utilizarse para cultivar las habilidades digitales de estudiantes (como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la colaboración).

In een poging om STEAM-onderwijs in de EU en daarbuiten te promoten, is een lijst met 25 Best Practices opgesteld als resultaat van uitgebreid bureauonderzoek dat is uitgevoerd door het STEAMitUp-consortium. De lijst met BP's wordt gepresenteerd in tabelvorm en bestaat uit verschillende EU-voorbeelden, waaronder strategieën, methoden, technologische hulpmiddelen, toepassingen en materialen die kunnen worden gebruikt om de digitale vaardigheden van studenten te cultiveren (zoals samenwerking, probleemoplossend - en kritisch denken).

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για προώθηση της εκπαίδευσης STEAM εντός και εκτός της ΕΕ, έχει διαμορφωθεί μια σειρά από 25 καλές πρακτικές, ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης δευτερογενούς έρευνας που διεξήγαγε η σύμπραξη του έργου. Οι καλές πρακτικές παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα και αποτελούνται από διάφορα παραδείγματα από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών, μεθόδων, τεχνολογικών εργαλείων, εφαρμογών και εκπαιδευτικού υλικού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών (όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η συνεργασία).

inner inner-partners